Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Občina tudi v drugem valu epidemije zagotavlja pomoč občanom

Na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Izola so svetniki za obdobje od 19. oktobra do preklica veljavnosti ukrepov, povezanih z zajezitvijo epidemije, oprostili plačila najemnin najemnike občinskih poslovnih prostorov in uporabnike javnih površin v občini za gostinsko ter trgovinsko ponudbo

Občina tudi v drugem valu epidemije zagotavlja pomoč občanom

Izola, 13. november 2020 – Na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Izola so svetniki za obdobje od 19. oktobra do preklica veljavnosti ukrepov, povezanih z zajezitvijo epidemije, oprostili plačila najemnin najemnike občinskih poslovnih prostorov in uporabnike javnih površin v občini za gostinsko ter trgovinsko ponudbo. Obenem so za obdobje od 13. novembra do preklica veljavnosti ukrepov ukinili plačilo parkirnine za večino parkirišč,za zagotavljanje kakovosti šolanja na daljavo pa bo občina iz proračuna zagotovila 15.000 evrov za nakup računalnikov za osnovne šole. Plačila najemnine za gospodarske priveze plovil so za mesec april in maj oproščeni njihovi najemniki.

Uvodoma je Občinski svet s sklepom potrdilIstrsko kulturno strategijo Kultura.PIKA.Gre za prvo skupno strategijoštirih istrskih občin na področju kulturedo leta 2030, ki je nastajala vzporedno s kandidaturo Pirana, Izole, Kopra in Ankarana za Evropsko prestolnico kulture v letu 2025. Tudi s kandidaturo v drugi fazi se je občinski svet seznanil in jo potrdil.

V nadaljevanju so svetniki obravnavali vlogo Zdravstvenega doma Izola ter izdalisoglasje k spremenjenemu ordinacijskemu času patronažne službe in nege na domu. Po navedbah patronažne službe je namreč za uporabnike njihovih storitev prijaznejši dopoldanski čas. Ne glede na urnik, ki je določen od 7. do 15. ure, bodo po potrebi izvajali zdravstvene storitve tudi v popoldanskem času in ob koncih tedna oziroma praznikih.

Svetniki so podalisoglasje k statutu Zdravstvenega doma Izola, ki je usklajen z aktom o ustanovitvi zavoda.

Obravnavali in potrdili so tudipredlog spremenjenega pravilnika o merilih za vrednotenje letnega programa športa v občini Izola. Sprememba se nanaša na povišanje števila ur programa, ki jih športna društva lahko izpeljejo za kategorijo ciciban. Hkrati sta bili določeni spodnja in zgornja meja udeležencev (8 oz. 20) v posamezni skupini športne vadbe.

Občinski svetniki so potrdilipredlog Sklepa o ukrepih zaradi epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Ta določaoprostitev plačila najemninza obdobje od 19. oktobra do preklica veljavnosti ukrepov najemnikom poslovnih prostorov Občine Izola in uporabnikom javnih površin v občini za gostinsko ter trgovinsko ponudbo, za katere velja prepoved (tudi delna) ponujanja in prodaje blaga in storitev. Obenem seukine plačilo parkirninena vseh plačljivih parkiriščih v upravljanju Komunale Izola, d. o. o., z izjemo javnih parkirišč Lonka, Veliki trg in Za pošto, za obdobje od 13. novembra do preklica veljavnosti ukrepov. Za zagotavljanje kakovosti šolanja na daljavo se iz proračuna Občine Izola zagotovi 15.000 evrovza nakup računalniške opreme za potrebe osnovnih šolv občini, in sicer Osnovne šole Vojke Šmuc Izola, Osnovne šole Livade Izola in Osnovne šole Dante Alighieri Izola. Prav tako seoprosti plačila najemnine najemnike gospodarskih privezov plovilza obdobje od 1. aprila do 31. maja 2020.

Urad za prostor in nepremičnine Občine Izola je podal v prvo obravnavo po skrajšanjem postopkupredlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) na območju občine Izola. Občina bo upoštevala ustrezno pravno podlago za sprejem novega odloka in izvajanje NUSZ, uskladila definicije s členi Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) ter sledila smernicam Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za finance in Ministrstva za javno upravo.

Svetniki so potrdiliukinitev statusa javnega dobrana delu nepremičnine med Industrijsko cesto, hudournikom Morer in pešpotjo na zahodu. Nepremičnina, kasneje gradbena parcela, bo v lastništvu Občine Izola. Prav tako so svetniki potrdili ukinitev statusa javnega dobra na delu nepremičnine, nekoč strugi hudournika Rikorvo, ki te funkcije nima več in zato ne izpolnjuje pogojev, da bi se na njej še vedno ohranjal status javnega dobra, saj v naravi predstavlja zeleno obdelovalno površino.

V nadaljevanju so svetniki potrdili več pravnih poslovrazpolaganja in pridobivanja stvarnega premoženja Občine Izola. Potrjena je bila prodaja posameznih parcel na območju med Kraško ulico, Prešernovo cesto in Bazoviško ulico, pozidano s stanovanjskimi bloki, vrstnimi in stanovanjskimi hišami. Glede na to, da so zgradili garaže prvotni stanovalci, je bilo ocenjeno samo zemljišče pod njimi. S prodajo se uredi premoženjsko in zemljiškoknjižno stanje. Prav tako je bila potrjena prodaja zemljiške parcele na Šaredu, ki predstavlja zaokrožitev gradbene parcele v lasti fizične osebe, menjava zemljišča ob pešpoti med Ronkom in avtokampom Belvedere za zemljiški parceli, ki zaokrožujeta lastništvo fizične osebe ter nakup dveh zemljiških parcel, ki jih občina potrebuje za komunalno opremljanje naselja Šared.

Svetniki so v nadaljevanju potrdili tudi prodajodveh nezazidanih stavbnih zemljišč v območju vzhodnega dela industrijske cone, med kompleksom Mehano in lokalno cesto, do krožišča pri Petrolu.Območje je namenjeno proizvodnim, storitvenim, trgovskim, servisnim, poslovnim in skladiščnim dejavnostim ter je razdeljeno na več prostorskih enot. Je komunalno urejeno, zanj je Občina pridobila evropska sredstva, in je namenjeno razvoju mikro, malih ter srednjih podjetij, kar bo predstavljalo vstopni pogoj za javno dražbo oz. javno zbiranje ponudb. Zaradi navedenega bo za investitorje nižji tudi komunalni prispevek.

Svetniki so v drugi obravnavi sprejelipredlog dopolnitve Odloka o koncesiji za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave odpadkov v občini Izola. Potrdili so tudi predlog Koncesijske pogodbe o izvajanju gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Izola, ki nastajajo na območju občine.

Komunala Izola je podala občinskemu svetu v obravnavoPredlog Elaborata o oblikovanju cen za pokopališko dejavnost in sprejem cenika za pokopališko dejavnost, ki so ga svetniki sprejeli.

Svetniki so potrdili tudi predlog zaodpis neizterljivih terjatevv višini128.624evrov, ki zajema zapadle najemnine najemnikov neprofitnih stanovanj in poslovnih prostorov ter druge terjatve, katerih izterjava ni več mogoča iz različnih razlogov, kot na primer smrti najemnika, lastnika oziroma zavezanca, prenehanja oz. izbrisa družbe iz poslovnega registra, osebnega stečaja dolžnika, stečaja nad pravno osebo, zastaranja. Odpis terjatev se lahko predlaga šele tedaj, ko so izčrpane vse druge možnosti in nastopi podlaga za odpis terjatve, kot so pravnomočni sklep sodišča o zaključenem stečajnem postopku družbe ali postopku osebnega stečaja, pravnomočni sklepi o potrditvi prisilne poravnave, neuspešno zaključeni izvršilni postopek sodišča, izpisek iz Matičnega registra o smrti ipd.

Občinski svet je nazadnje potrdil šepredloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanjaoimenovanju direktorice Mestne knjižnice Izola,Marine Hrs, in imenovanju direktorja Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola,Iztoka Škerliča.

PR:

Občina Izola

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!