Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

S 7. seje občinskega sveta

Radovljiški občinski svet je na današnji seji potrdil mandat članu občinskega sveta Aljoši Škufcu, ki je na lokalnih volitvah kandidiral na listi SDS. Funkcijo občinskega svetnika je nastopil zaradi odstopa Marka Toplaka.

S 7. seje občinskega sveta

Radovljica, 25. september 2019 – Radovljiški občinski svet je na današnji seji potrdil mandat članu občinskega sveta Aljoši Škufcu, ki je na lokalnih volitvah kandidiral na listi SDS. Funkcijo občinskega svetnika je nastopil zaradi odstopa Marka Toplaka.

Svetniki so sprejeli osnutek odloka o prvih spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za novo pokopališče v Begunjah, ki je predvideno severno od kompleksa graščine ob cesti v Krpin. Ob izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se je izkazalo, da je za optimalno projektno rešitev treba spremeniti oziroma dopolniti določila načrta. Predvidena sprememba ohranja osnovno arhitekturno in urbanistično rešitev, z dodanimi tolerancami pa bo omogočena prilagoditev arhitekturne in krajinske zasnove pokopališča. Prav tako bo projektiranje moč prilagoditi aktualnim tehnološkim in organizacijskim potrebam pri organizaciji in izvedbi pokopališča. Vključena bo tudi razširitev koridorja za cesto v Krpin in omogočena izvedba investicije v več fazah. Prve spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta so javno razgrnjene v prostorih Občine Radovljica in Krajevne skupnosti Begunje še do vključno 21. oktobra, javna obravnava pa bo 2. oktobra ob 15. uri v prostorih občine.

Osnutek odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega lokacijskega načrta za centralno čistilno napravo (severni del) in merilih za odmero komunalnega prispevka je bil pripravljen zaradi nove zakonodaje in sprememb lokacijskega načrta ter bo nadomestil odlok, sprejet v letu 2006. Na ureditvenem območju lokacijskega načrta severno od čistilne naprave je sicer na 3,27 ha načrtovanih 16 novih proizvodno - servisnih objektov z dopustnim združevanjem parcel in objektov. Na današnji seji sprejeti osnutek odloka pa določa komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo bo treba urediti za novo poslovno ceno, njene stroške ter merila za odmero in izračun komunalnega prispevka.

Štiriletni program razvoja in vzdrževanja cest za obdobje 2020-2023 sledi programu, ki je bil sprejet kot priloga proračunu za leto 2019. Zajema področja upravljanja in tekočega vzdrževanja občinskih cest, investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest, urejanja cestnega prometa in cestna razsvetljave. Pri tem je opredeljen tudi nabor investicij v cestno omrežje, ki jih občina želi izvesti v naslednjih letih, njihov dokončni obseg in terminski plan izvedbe pa bo določen z letnimi občinskimi proračuni ter letnimi programi razvoja in vzdrževanja cest. Planirana sredstva za razvoj in vzdrževanje cest za naslednje štiriletno obdobje namreč znašajo približno 19 milijonov evrov, kar presega ocenjene prihodke na tem področju, zato bo treba izvedbo posameznih nalog in investicij usklajevati pri sprejemanju proračunov v prihodnjih letih. Med naložbami, vključenimi v program, so rekonstrukcija Ceste za Verigo, ureditev priključka z regionalne ceste na Mlako, nadaljevanje obnove Ceste svobode, druga faza ureditve Šercerjeve ulice v Radovljici, sanacija Gradnikove ceste in odseka Spar – Filipič Radovljici, ceste Prezrenje - Sp. Dobrava ter Lesce - Hlebce – Begunje, rekonstrukcija Železniške ceste v Lescah in Ljubljanske ceste v Radovljici, program sanacije lokalnih cest, ki se nanaša na usad na cesti v Mišačah in Lancovem, ureditev priključkov občinskih cest na rekonstruirano državno cesto na Lancovem, obnovo ceste mimo Elana do pokopališča v Begunjah ter sanacijo cest Češnjica – Rovte in Brezje - Peračica, rekonstrukcija Gorenjske ceste s preureditvijo križišča z Gradnikovo v krožišče, rekonstrukcija Savske ceste, druga faza ureditve poti za pešce v Hlebcah, ureditev pločnika v Mošnjah in šolske poti v Begunjah, gradnja kolesarskih povezav v občini, ureditev parkirišč pri šolah v Begunjah in Lipnici, za avtodome v Krpinu in parkirišč v ožjem središču Radovljice ter v Kropi ob gasilskem domu.

Polletno poročilo o izvrševanju občinskega proračuna, s katerim so se danes seznanili svetniki, izkazuje, da je bilo v prvi polovici letošnjega leta realiziranih 39 odstotkov načrtovanih prihodkov in 34 odstotkov načrtovanih odhodkov.

Seznanili so se tudi s poročili nadzornega odbora o opravljenih nadzorih v krajevnih skupnostih Mošnje, Kamna Gorica in Podnart ter nadzoru razpolaganja s premoženjem Občine Radovljica za leto 2018.

Svetniki so soglašali še z osnutkoma besedil prodajnih pogodb za prodajo zemljišč na Stočju v Kropi in na območju gramoznice Graben, saj mora s pravnimi posli občine, pri katerih vrednost presega 500.000 evrov, predhodno soglašati občinski svet.

Občina je lastnica približno dveh hektarov velikega območja zemljišč na severozahodnem dela naselja Kropa. Na območju, ki je komunalno neopremljeno, je skladno z občinskim prostorskim načrtom predvidena gradnja dvajsetih enostanovanjskih stavb, v večini vrstnih hiš. Občina bo celotno zemljišče ponudila potencialnim investitorjem. Za zemljišča, ki bodo predmet prodaje, znaša tržna vrednost nekaj več kot 534.000 evrov oziroma 27,60 evra na kvadratni meter.

Svetniki so ponovno soglašali tudi z osnutkom prodajne pogodbe za prodajo zemljišč na območju gramoznice Graben. Občina je namreč v mesecu aprilu in septembru 2019 izpeljala dve neuspešni javni dražbi za prodajo zemljišč v tem območju, s čimer se je postopek prodaje zaključil. S tem je prenehalo veljati tudi soglasje občinskega sveta dano na 4. redni seji v mesecu marcu 2019. Če želi občina nadaljevati s postopkom prodaje, je potrebno novo soglasje občinskega sveta. Tržna vrednost zemljišč v območju gramoznice Graben znaša približno 1,443 milijona evrov oziroma 25,10 evra na kvadratni meter.

Direktorica občinske uprave Alenka Langus, T: 04 537 23 13, , E: alenka.langus@radovljica.si

Metka Gaber

Kabinet župana

Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica

T:04 537 23 13F:04 531 46 84

kabinet.zupana@radovljica.siwww.radovljica.si

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!