Novice

Nazaj na novice

10 let programa Ekološko kmetijstvo

Na Fakulteti za kmetijstvo in bisosistemske vede Univerze v Mariboru so danes slovesno obeležili 10. obletnico študija Ekološkega kmetijstva.

10 let programa Ekološko kmetijstvo

Na Fakulteti za kmetijstvo in bisosistemske vede Univerze v Mariboru so danes slovesno obeležili 10. obletnico študija Ekološkega kmetijstva.

Skoraj 100 let je minilo, ko so prve skupine kmetov zavrnile kemizacijo v kmetijstvu, kar štejemo kot začetke ekološkega kmetijstva s Steinerjevim Kmetijskim tečajem leta 1924. Temu je sledilo zavedanje o pomenu živih tal, ki ga je v svoji knjigi "Living soil" leta 1942 povzela Lady Eve Beaufort, ko je zapisala "Zdrava tla, zdrave rastline, zdravi ljudje". Ekološko kmetijstvo in nasploh okoljska gibanja so dobila večji zamah po letu 1962, ko je izšla knjiga "Nema pomlad" ameriške avtorice Rachel Carson, ki je prva širšo javnost opozorila na škodljivost uporabe pesticidov v kmetijstvu in zapisala: "Povsod je vladala moreča tišina. Ptičev ni bilo več. Kam neki so odleteli? Ljudje so veliko govorili o tem, ugibali so in se vznemirjali. Tudi krmilnica na vrtu za hišo je ostala prazna in pusta. Če je kdo videl kje kašnega ptiča, je bil ta naščeperjen, ves se je tresel in ni zmogel več letati. Bila je nema pomlad. Ob jutrih so včasih odmevali spevi stržkov, taščic in drozgov, gruljenje golobov, vreščanje šoj, zdaj pa je vse tiho. Nad poljem, gozdom in močvirjem leži mrtva tišina.".

Z nekaj zakasnitve je tem trendom sledila tudi Slovenija. V nadaljevanju je nekaj mejnikov v razvoju ekološkega kmetijstva v Sloveniji, z rumeno pa so poudarjeni tisti, ki so pomembno vplivali na vzpostavitev študijskega programa Ekološko kmetijstvo na Univerzi v Mariboru.

Nekateri mejniki

• Začetki konec 80-ih let (Mikrokozmos, bio hrana v trgovinah)

• Ustanavljanje društev (Ajda), predavanja za potrošnike

• 1995 na takratni Visoki kmetijski šoli predavanje prof. dr. E. Stuhleja (Tehnična univerza München) o ekološkem kmetijstvu Nemčiji z izkušnjami iz lastnega ekološkega posestva v Augsburgu

• 1997 Smernice za… (RUPK)

• 1997 Ustanovitev prvih društev/združenja ekoloških kmetov

• 1997/98 Prvo permanentno izobraževanje o ekološkem kmetijstvu za Kmetijsko svetovalno službo Slovenije na Univerzi v Mariboru

• 1998 prve kontrole (ABG, Phare, …) in ustanovitev Oddelka za kontrolo in certificiranje pri Kmetijskem zavodu Maribor

• 1999 zasaditev prvega ekološkega trajnega sadovnjaka z odporno sorto Topaz na UKC Pohorski dvor

• 1998-2001 izobraževanje kmetov – uvedba tridnevnih uvodnih seminarjev

• 2000 v Mariboru organiziran Alpe Jadran Biosimpozij

• 2000 ustanovitev Kmečke ekološke tržnice na Glavnem trgu v Mariboru

• Ustanovitev Zveze združenj ekoloških kmetov Slovenije BIODAR

• Izdaja knjige Bavec, M. in sod. 2000. Ekološko kmetijstvo. ČZD Kmečki glas, Ljubljana

• Izdajanje revije BIODAR

• 2003 – prva mednarodna poletna šola Alternative v ekološki pridelovanju poljščin v Mariboru - Erasmus Project - Intensive Summer Course "Alternatives for ecological (organic) crop production"

• 2004 vzpostavitev kontrole in certificiranja ekološkega kmetijstva v okviru Inštituta za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu pri UM Fakulteti za kmetijstvo Maribor – preoblikovanje v samostojno pravno osebo IKC - UM v 2006

• Sprejetje “Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015”, Vlada RS, november 2005

• 2004/2005 prenova študijskih programov na Fakulteti za kmetijstvo in sprejetje na Senatu Fakultete za kmetijstvo Univerze v Mariboru 14. 10. 2005 na 26. redni seji Senata FKBV ter na Senatu Univerze v Mariboru 25. 10. 2005 na 21. seji Senata UM.

• 2005 – druga mednarodna poletna šola Alternative v ekološki pridelovanju poljščin v Mariboru - Erasmus Project - Intensive Summer Course "Alternatives for ecological (organic) crop production"

• 2005 Akreditacija novega študijskega programa na Fakulteti za kmetijstvo “Ekološko kmetijstvo” VSP z možnostjo nadaljevanja na +2. Soglasje h programu je podal Svet za visokošolstvo Republike Slovenije dne 18. 11. 2005.

• 2006/2007 vpis prve generacije študentov na program "Ekološko kmetijstvo"

• 2007 – tretja mednarodna poletna šola Alternative v ekološki pridelovanju poljščin v Mariboru - Erasmus Project - Intensive Summer Course "Alternatives for ecological (organic) crop production"

• 2009 izid prvega univerzitetnega učbenika za ekološko kmet. “Sredstva in smernice za ekološko kmetijstvo”

• 2009 prvi znanstveni magisterij s področja ekološkega kmetijstva.

• 2009/10 podpis sporazuma z Univerzo v Kasslu o obojestranskem priznavanju diplom "double degree".

• 2010 prvi bolonjski magisterij s temo iz ekološke reje živali.

• V 2010 prvih pet študentov diplomira na študijskem programu Ekološko kmetijstvo. na drugi stopnji.

• V 2011 zagovor prvega doktorata s področja ekološkega (biodinamičnega) kmetijstva.

• 2015 prva dva študenta, ki sta zaključila na bolonjskem programu druge stopnje Kmetijstvo modul Ekološko kmetijstvo.

Ekološko kmetijstvo je v novi skupni kmetijski politiki Evropske unije do 2020 dobilo poseben pomen kot način kmetijske prakse, ki varuje okolje in ponuja ekološko hrano z večjo dodano vrednostjo. Tako se UM in Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV) umeščata v sodobne trende na področju kmetijstva. Študijski program Ekološko kmetijstvo je v Sloveniji edini tovrstni visokošolski strokovni študijski program in razpisana študijska mesta (30 mest je razpisano) so v zadnjih letih zapolnjena večinoma s kandidati, ki so ta program navedli kot prvo izbiro.

V koledarskem letu 2014 je študij z diplomo zaključilo 6 študentov, kar je sicer največ v enem letu doslej, vendar pa je to, glede na skupno število vpisanih v tretji letnik (med 6 in 8) oz. število absolventov (med 12 in 16 letno), nezadovoljivo zaključevanje študijskih obveznosti.

Doslej je v na tem študijskem programu diplomiralo 20 študentov, ki praviloma najdejo zaposlitev na domači kmetiji, v različnih podjetjih ali pa nadaljujejo študij na drugi stopnji, kjer poleg modula ekološko kmetisjtvo na drugi stopnji Kmetijstvo zelo pogosto izberejo tudi študijski program Varnost hrane v prehrambeni verigi, ki ga tudi uspešno zaključijo.

Ocena stanja in usmeritve

Glede na pokazatelje v preglednicah je študijski program Ekološko kmetijstvo pri večini v okviru vrednosti ostalih visokošolskih strokovnih študijskih programov oz. je v nekaterih elementih nadpovprečen (npr. število vpisanih z maturo in zaključeno gimnazijo ali povečevanje povprečne ocene na izpitih).

V okviru študijskih obveznosti se je v študijskem letu 2014/15 bistevno povečal obseg prakse na skupno 450 ur, ki je potekala v skladu s spremenjenim študijskim programom ne glede na leto vpisa študenta na UM. Študentom je najpomembnejši del prakse delo na mojstrskih ekoloških kmetijah in glede na njihove izjave si le-tega želijo več. Ker pa je študijski program Ekološko kmetijstvo interdisciplinarno zastavljen, so v prakso poleg vključitve v delovni proces kmetijskih panog na posestvu UKC zajeta še številna druga za ta program pomembna področja: kontrola in certificiranje, predelava ekoloških pridelkov, turizem na ekoloških kmetijah, pomoč pri organiziranju in sodelovanje pri različnih dogodkih drugih organizatorjev (npr. Biosimpozij, Biopraznik,…), delo pri združenjih ekoloških kmetov, delo na zeliščnem vrtu v Botaničnem vrtu in sodelovanje pri oskrbi ter vrednotenju poskusov v okviru mednarodnih in nacionalnih raziskovalnih projektov ipd. Vedno študentom razložimo, da je to okvirni program, da ga lahko prilagajamo aktualnim novostim, dogodkom in potrebam v okviru različnih področij. Študentje programa Ekološko kmetijstvo pa imajo predvideno v študijskem programu še dodatno možnost opravljanja prakse na ekoloških kmetijah ali drugih obratih v času počitnic, ki jo po predhodnem dogovoru priznamo ter vpišemo v prilogo diplomi. Prakso lahko opravljajo tudi v tujini.

V prvem letniku je pri praksi dan poudarek na seznanjanju s poskusi in sodelovanju pri bonitiranju le teh. Študenti se seznanijo z različnimi pridelovalnimi sistemi in različnimi kulturami ter njihovimi specifikami pridelave. Opraljajo vzorčenja rastlin in tal ter vzorce pripravijo za analize. Del praktičnega dela je izveden v okviru posestva FKBV in v botaničnem vrtu UM. Študentom že v prvem letniku omogočimo ogled največjega svetovnega sejma s področja ekoloških živil BioFach v Nürnbergu (februar). V drugem letniku je še poseben poudarek na oskrbi in spremljanju poskusov izbranih vsebin seminarja (različne zelenjadnice, soja, ajda v različnih pridelovalnih sistemih, združene setve, bonitiranje konkurenčnosti podsevkov in plevelov,...). V zimskem obdobju študenti izvedejo rez sadnih rastlin in vinske trte, v poletnem času pa razna dela v sadovnjakih in vinogradih ekoloških kmetij oz. posestva FKBV. Študenti so vključeni v izvajanje tekočih projektov katedre, seminarje, dneve odprtih vrat, simpozije, konference). V tretjem letniku je vsako leto že od vzpostavitve tega programa dalje izvedena enotedenska praksa na izbranih certificiranih ekoloških kmetijah s katerimi ima UM FKBV podpisano pogodbo (skupaj 20 ekoloških kmetij). Prav tako študentje del praktičnega usposabljanja preživijo na delu s kontrolorji ekološkega kmetijstva na IKC - Inštitutu za kontrolo in certifikacijo UM ter nekateri, sedaj absolventje, že redno pogodbeno sodelujejo kot izvajalci kontrol ekoloških kmetij oz. predelovalnih obratov, kjer si lahko obetajo tudi zaposlitev po zaključku diplome.

Študentje programa Ekološko kmetijstvo so bili v letu 2014/15 vključeni tudi v raziskovalno delo v okviru Katedre za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline – tako v dva mednarodna projekta Core Oganic InterVeg in COBRA, spremljajo rastline v trajnostnem poskusu, kjer spoznavajo 4 različne pridelovalne sisteme (biodinamični, ekološki, integrirani in konvencionalni) tudi v nacionalne raziskovalne projekte, kjer so v pripravi tudi nekatere diplomske naloge.

Študijski program Ekološko kmetijstvo je z različnimi aktivnostmi v primerjavi z drugimi programi nadpovprečno vpet v mednarodno in regionalno dogajanje na področju stroke. Tako so bili študentje tega programa vključeni kot udeleženci in soorganizatorji (pomoč pri tehnično organizacijskih delih) posvetov: 15. Alpe Jadran Biosimpozij (avgust 2014), Aktualno na področju ekološkega kmetijstva (februar 2015). Udeležili so se največjega svetovnega sejma s področja ekoloških živil BioFach v Nürnbergu (februar 2015). V maju in juniju 2015 so si v okviru strokovnih ekskurzij pri posameznih predmetih ogledali več ekoloških kmetij. Ekološko zelenjadarstvo pa je bila tematika tudi na strokovni ekskurziji na Nizozemsko (maj 2015), kjer so videli tudi ekološko pridelavo v 6 ha rastlinjakih ter ekološko pridelavo semen. Udeleževali so se tudi prireditev izven fakultete, ki jih organizirajo združenja ekoloških kmetov (npr. Praznik ekoloških kmetij, 20-letnica ekološke tržnice v Mariboru, ipd.). Študente ves čas spodbujamo k iskanju novih informacij in priložnosti pridobivanja znanj tudi izven rednih študijskih obveznosti.

Študijski program Ekološko kmetijstvo je zanimiv tudi za tuje študente, ki vsako leto izberejo več predmetov s tega programa oz. s področij Katedre za ekološko kmetijstvo, kjer je različne predmete poslušalo 24 tujih študentov (Turizem in ekološko kmetijstvo 8, Osnove ekološkega kmetijstva 4, Varnost in kakovost 6, Ekološko poljedelstvo 2 in Alternativne poljščine 3). V letu 2014/15 so bili 4 tuji študentje na naši katedri na 3-mesečni praksi. Izvedena so bila tudi predavanja gostujočih profesorjev. Prav tako prihajajo tuji študentje tudi na Erasmus prakso in na študij v okviru programa Erasmus Mundus (trenutno gostimo doktorantko iz Novega Sada.

Nekatere prednosti in priložnosti za študente ter izzivi za pedagoško osebje v okviru študijskega programa Ekološko kmetijtvo:

- edini tovrstni študijski program v RS;

- študentje spoznajo priložnosti v sektorju ekološko kmetijstvo, kjer je prodaja ekoloških živil eden redkih rastočih trendov;

- študentje so usposobljeni za delo in vodenje ekoloških kmetijskih gospodarstev ter imajo podlago za zaposlitev v certifikacijskih organih;

- študentje dobijo vpogled v program razvoja podeželja in možnosti, ki jih le-ta prinaša kmetijam tudi v finančnem smislu;

- diplomanti so lahko ključni člen povezovanja ekološkega kmetijstva in trajnostnega turizma;

- priprava za izvedbo celotnega študijskega programa v angleškem jeziku in sodelovanje z drugimi univerzami;

- nadgradnja vsebin programa v okviru prijave projekta SUSPLUS "Sustainable and healthy food systems taking organic as a model" v okviru strateškega partnerstva Erasmus + programa;

- predstavitev študijskega programa izven Slovenije in pridobitev tujih študentov – zlasti iz JV Evrope in širše proti vzhodu;

študij ekološkega kmetijstva ponuditi dijakom, ki zaključujejo program "Okoljevarstvenik", "Naravovarstvenik" in sorodne programe (tudi s področja turizma, živilstva.

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!