Novice

Nazaj na novice

Od polnoči prepoved gibanja tudi izven občine stalnega ali začasnega prebivališča

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 30. marca 2020 ob 00.00 in velja do preklica.

Od polnoči prepoved gibanja tudi izven občine stalnega ali začasnega prebivališča

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 30. marca 2020 ob 00.00 in velja do preklica.

Z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) do nadaljnjegaprepoveduje:

gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajihin površinah,dostop na javna mestain površine,gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča, razen če ta odlok ne določa drugače.

Odlok sene uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.

Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po Zakonu o nalezljivih boleznih. Izvajanje odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti.

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/20).

Izjeme

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih osebza posameznike dovoljeno za(3. člen):

prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev,dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništevdostop do storitev za nujne primere,dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov,dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami.

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih osebza posameznike dovoljeno za(3. člen):

dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,dostop do drogerij in drogerijskih marketov,dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,dostop do mest za prodajo hrane za živali,dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil,dostop do bencinskih črpalk,dostop do bank in pošt,dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme.

Če te zgornje storitve niso zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti.

Podrobnejšo opredelitev izjemiz 3. člena za območje posamezne samoupravne lokalne skupnosti lahko glede na specifične potrebe v skupnostiopredeli župan s sklepom, ki se javno objavi.

Dostop do parkov

Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin jedovoljen le v občinistalnega ali začasnega prebivališča (4. člen). Za območje posamezne lokalne skupnostilahko župan s sklepom, ki se javno objavi, določi način in pogoje dostopa aliprepove dostopna določene javne kraje in površine v občini.

Za nadzor nad izvajanjem odloka in sklepa župana lahko župan na območju svoje občine uporabi tudi vpoklicane pripadnike Civilne zaščite. Če pri nadzoru pripadnik Civilne zaščite naleti na kršitve, ki jih ne more preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o tem nemudoma obvesti najbližjo policijsko postajo.

Družinski člani

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju sev okviru izjem iz 3. in 4. člena dovoljuje tudi:

skupinam oseb, če gre zaožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstvain če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin,skupinam sodelavcev do največ pet oseb,če uporabljajo skupni osebni transportza prevoz na delo ali z njegaali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite.Obvezna uporaba zaščitnih mask in rokavic

Pri gibanju in zadrževanjuna zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo storitve iz 3. člena, je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih osebobvezna uporaba zaščitne maskeali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrijejo nos in usta, terzaščitnih rokavic.

Posameznik s stalnim in začasnim prebivališčem

V času razglašene epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) je posameznik s stalnim in začasnim prebivališčemlahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanjain ga v tem časune sme spreminjati oziroma se seliti med obema prebivališčema.

Vir>>

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!